Privacyverklaring

Dartford Consultancy B.V. respecteert de privacy van al haar relaties; alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder deze privacyverklaring.

 

Dartford Consultancy B.V. behandelt en beveiligt de persoonlijke informatie die u aan Dartford Consultancy B.V. verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 


Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die door Dartford Consultancy B.V. worden verricht in overeenstemming met de Wet "Algemene Verordening Gegevensbescherming".

Door uw gegevens aan te leveren bij Dartford Consultancy B.V. geeft u toestemming om deze gegevens te registreren en te verwerken voor de afgesproken werkzaamheden. 

Grondslag en doel van de verwerking van uw gegevens

Dartford Consultancy B.V.  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens zoals met    u overeengekomen.

Om aan de wettelijke fiscale verplichtingen te voldoen waarvoor u

van de diensten van Dartford Consultancy B.V.  gebruikmaakt.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

Om aan de wettelijke fiscale verplichtingen te kunnen voldoen die op 

Dartford Consultancy rusten.

Verwerking van persoonsgegevens

 

Door uw gegevens aan te leveren bij Dartford Consultancy B.V. geeft u toestemming deze gegevens te registreren en te verwerken.

De persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de afgesproken werkzaamheden:

- Voorletters en/of voornaam + achternaam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Nationaliteit en burgerlijke staat

- Adres, postcode, woonplaats

- Emailadres en telefoonnummer

- BSN-nummer

- Bankrekeningnummer

- Handtekening

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet, anders dan met uw toestemming.

Delen van gegevens

Dartford Consultancy B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend in het belang van de te verrichten werkzaamheden met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Dartford Consultancy B.V. Betrokken partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken; met betrokken partijen is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

Dartford Consultancy B.V. betracht geheimhoudingsplicht tot uw gegevens; nimmer zal Dartford Consultancy B.V. de gegevens aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken tenzij wij daartoe wettelijk gedwongen worden.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens zullen door Dartford Consultancy B.V. niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. De standaard bewaartermijn is 7 jaar in geval van administratieve verplichtingen.

Voor overige zaken zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang Dartford Consultancy werkzaamheden voor u verricht, tenzij u heeft aangegeven dit niet langer wenselijk te vinden

.

Op het moment dat Dartford Consultancy niet langer werkzaamheden voor u uitvoert en/of u heeft aangegeven het niet langer  wenselijk te vinden dat Dartford Consultancy uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Beveiliging

Dartford Consultancy B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en heeft passende maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste wijziging of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

 

Zowel de online verwerking van gegevens als het gebruik van gegevensopslag vindt plaats in Nederland.  Alle systemen zijn beveiligd met wachtwoorden en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie.

Online werkzaamheden vinden altijd plaats via een Virtual Private Network (VPN) verbinding.

Uw rechten binnen de AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgenomen dat iedere persoon diverse privacyrechten heeft. 

- recht op dataportabiliteit

- recht op vergetelheid

- recht op inzage

- recht op rectificatie en aanvulling

- recht op beperking verwerking

- recht op een menselijke blik bij besluiten

- recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Te allen tijde heeft u het recht om zich te beroepen op deze rechten. Wanneer u kenbaar maakt dat u gebruik wil maken van één van deze rechten, ontvangt u binnen 4 weken reactie. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@dartfordconsultancy.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u ons een kopie van uw identiteitsbewijs ons met dit verzoek toe te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en BSN zwart af te schermen.  U ontvangt binnen 4 weken reactie.

Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens; onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toezicht.

Het bezoek aan onze website wordt beveiligd door een TLS-certificaat. Daarnaast is het domein van Dartford Consultancy ondertekend met DNSSEC. 


 

Adresgegevens:

 

Dartford Consultancy BV

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven

E: info@dartfordconsultancy.com

T: +31(0)85-8000505

Kamer van Koophandel: 12019692

BTW:  NL0088.91.618.B.02

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon